Written by Super User
Category:
 
ประเภทบัญชีเงินฝาก
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
(บาท)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
2.00
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และ25 กันยายนของทุกปี
**เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561**
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
3.00

จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

**เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561**

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
3.00

ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยให้หักเงินกู้สามัญ หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้ นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20

**เริ่มใช้วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561**

 

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

1) เงินกู้สามัญ           

6.40
2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.40
3) เงินกู้พิเศษ
6.25
4) เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรือนหุ้น
6.25

ข้อที่ 1 สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นแล้ว ต้องแต่ 6 งวด ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 5 เท่าของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 180 งวด

ข้อที่ 2 ผู้เกษียณอายุราชการแล้วจะต้องมีเงิน บำนาญ หรือบำเหน็จ รายเดือน เพียงพอให้หัก ชำระหนี้ตาม จำนวนงวดรายเดือน ที่จะต้องชำระ แก่สหกรณ์