เนื้อร้อง-ทำนอง วิเชียร คำเจริญ.... เรียบเรียง เสถียร ปานคง...... ขับร้องหมู่

 

(สร้อย...) พวกเราเหล่า ชป. ชป. ชป. ชป. ชื่นบาน
สหกรณ์กรมชลประทาน อยู่บนพื้นฐานความสามัคคี
สมาชิกสหกรณ์ ชป. ชป. ชป. อยู่ดีกินดี
ไม่รวยอย่างกับเศรษฐี แต่ก็ไม่มีความเดือดร้อน

มีเงินปันผล ทุกคนจากการถือหุ้น
ใครขาดเงินทุน เงินอุดหนุนก็มีผันผ่อน
ยายมาจะส่งลูกเรียน ลุงเมี้ยนจะคิดเลี้ยงปลา
ขาดเงินก็ไม่มีปัญหา ถ้าไปปรึกษากับสหกรณ์

(สร้อย...)

ออมเงินลงทุน ร่วมหุ้นที่ดีพร้อมสรรพ
รายจ่ายรายรับ มีคนรับผิดชอบทุกตอน
เอาเงินไปฝากบ้านใคร เชื่อไหมว่าเขาไม่โกง
สหกรณ์ไม่มีไอ้โม่ง มาสั่งให้โกงในสหกรณ์

(สร้อย...) (สร้อย...)