Written by Super User
Category:

ตัวอย่างการคำนวณเงินปันผล

1 หุ้นยกมาเดือนสิงหาคม 2561  X 5.5 
2 เดือน กันยายน 2561 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/12
3 เดือน ตุลาคม 2561 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/11
4 เดือน พฤศจิกายน 2561 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/10
5 เดือน ธันวาคม 2561 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/9
6 เดือน มกราคม 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/8
7 เดือน กุมภาพันธุ์ 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/7
8 เดือน มีนาคม 2562  (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/6
9 เดือน เมษายน 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/5
10 เดือน พฤษภาคม 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/4
11 เดือน มิถุนายน 2562  (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/3
12 เดือน กรกฎาคม 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/2
13 เดือน สิงหาคม 2562 (ค่าหุ้น X 5.5 X12)/1
  นำทุกบรรทัดมารวมกัน(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) = เงินปันผลปี 2562