นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 16434
 
ประเภทบัญชีเงินฝาก
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
(บาท)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
1.50
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และ25 กันยายนของทุกปี
**เริ่มใช้วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564**
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2.50

จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน

**เริ่มใช้วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564**

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
2.50

ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยให้หักเงินกู้สามัญ หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้ นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20

**เริ่มใช้วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564**

 

ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

1) เงินกู้สามัญ           

6.30
2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
6.30
3) เงินกู้พิเศษ
5.50
4) เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90
ของทุนเรือนหุ้น
6.15

ข้อที่ 1 สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นแล้ว ต้องแต่ 6 งวด ขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 5 เท่าของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดชำระคืนภายในระยะเวลา ไม่เกิน 180 งวด

ข้อที่ 2 ผู้เกษียณอายุราชการแล้วจะต้องมีเงิน บำนาญ หรือบำเหน็จ รายเดือน เพียงพอให้หัก ชำระหนี้ตาม จำนวนงวดรายเดือน ที่จะต้องชำระ แก่สหกรณ์

 

Comments   

0 #2 คณิล 2017-07-12 06:56
ใช้สิทธิได้ครับ
Quote
+1 #1 Guest 2017-07-07 06:43
ขอสอบถามว่าท่ีมีสืทธิกู้ได้ เพียง 1 ครั้ง นั้น ตามใบเสร็จถ้ายังไม่ครบ 6 งวดกู้ได้เพียง 1 ครั้งนั้นไม่เข้าใจ ดิฉันเพิ่งกู้ไปได้เเค่ 2-3 งวด จะใช้สิทธได้ม้าย เลขท่ีสมาชิก 240000-043923 น.ส.ประกายเเก้ว รอดรำพรรณ
Quote

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh

Category: