Written by Super User
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์
 

              สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ เมื่อตัวสมาชิกตายกรณีสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต้องทำเป็นหนังสือแจ้งสหกรณ์ด้วยกรณีสมาชิกตาย ให้ผู้รับโอนประโยชน์ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ (เงินค่าหุ้น เงินรับฝากเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก เงินทุนสวัสดิการสะสม เงินประกันชีวิต ฯลฯ) ต่อสหกรณ์