นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 43
Written by Super User


เนื้อร้อง อโศก สุขศิริพรฤทธิ์...... ทำนอง-เรียบเรียง เสถียร ปานคง........ขับร้อง มาริษา อมาตยกุล

 

 


ชื่นชีวันสายสัมพันธ์รักกันเหมือนก่อน
สหกรณ์ออมทรัพย์เรา ชาว ชป.
ต่างก็มาตามสัญญาที่เฝ้ารอ
เราร่วมก่อต่อพลังดังมั่นหมาย
ชื่นชีวีมิตรไมตรี ยามที่พร้อมหน้า
ชื่นอุราล้วนเริงร่ายิ้มทักทาย
สมาชิกของพวกเราผูกใจกาย
เพื่อนหญิงชายเหนือหรือใต้ลืมไม่ลง

* จิตใจทุกคนชื่นบาน
ปณิภานสมดังประสงค์
สหกรณ์ออมทรัพย์ยิ่งยง
และมั่นคงดำรงนานไป
ชื่นชีวิต ร่วมดวงจิตด้วยความครื้นเครง
ร่วมบรรเลงร่วมร้องเพลงให้ครึ้มใจ
ร่วมลงทุนเพิ่มค่าหุ้นอุ่นฤทัย
จะไกลใกล้ได้พบกัน วันของเรา (ซ้ำ * )

Written by Super User

ทุนสวัสดิการ เพื่อ เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกันชีวิตกลุ่ม
เป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อได้รับแบบสอบถาม
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สมาชิกผู้ใดที่ถึงแก่กรรมในขณะที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เงินสะสมทวีทรัพย์
เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
   

ทุนสวัสดิการ เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
หลักเกณฑ์จ่ายเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด

   
ทุุนสวัสดิการ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
   
ทุนสวัสดิการ สมาชิกอาวุโส
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิสมาชิกอาวุโส
   

 

Written by Super User

ประวัติสหกรณ์
- รายนามคณะผู้จัดตั้งที่ลงลายมือชื่อ
   ขอจดทะเบียนสหกรณ์

- รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ชป.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ 5 ข้อ

วัตถุประสงค์
- สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตัวเอง และช่วยเหลือซึ้งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

หลักการสหกรณ์
- หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสำหรับ
สหกรณ์ในการทำคุณค่าของสหกรณ์
ไปสู่ภาคปฏิบัติ

โครงสร้างสหกรณ์
- โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำกัด

คณะที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

คณะกรรมการ
- คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

คณะเจ้าหน้าที่
- ชื่อและรูปภาพคณะเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์
- ระเบียบสหกรณ์
- ประกาศสหกรณ์