นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 12705
   ป ร ะ วั ติ ค ว า ม เ ป็ น ม า 
 
    

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด มีชื่อย่อว่า "สอ.ชป. "
ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

      ด้วย กรมชลประทานมีนโยบายที่จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและพนักงานของกรม ชลประทานขึ้น เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานของกรมฯ ได้มีโอกาสสะสมเงินเป็นการออมทรัพย์จากเงินรายได้ที่ได้รับเป็นรายเดือน เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงในการดำเนินชีวิตรับราชการในอนาคต ซึ่งในขณะเดียวกันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลทางด้านการเงินเมื่อประสบภาวะ ยุ่งยากหรือเหตุอื่น ๆ ระหว่างสมาชิกผู้มีกำลังทุนทรัพย์มากกับสมาชิกที่มีทุนทรัพย์น้อย โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งการพึ่งตนเองช่วยเหลือผู้อื่นและช่วยเหลือสังคมอีกด้วย
จึงมีการประชุมคณะผู้ริเริ่ม ก่อตั้งครั้งแรกในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2524 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรองอธิบดีฝ่ายธุรการ (นาย ประสาร ทวิวัฒนะ ) โดยมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์มาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการของสหกรณ์ออม ทรัพย์ และได้ช่วยวิเคราะห์ลู่ทางในการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น

คณะผู้ริเริ่มมี 12 คน มีข้าราชการและลูกจ้างประจำเข้าเป็นสมาชิกในระยะแรก 704 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 236 คน และลูกจ้างประจำ 468 คน ถือหุ้น รวมเป็นเงิน 86,890 บาท สหกรณ์นี้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสวัสดิการของกรมฯ ในระยะแรกสหกรณ์ฯ ยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ได้เอง จำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมฯ มาช่วยปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น ธุรการ งานจัดการ งานบัญชีและงานการเงินของสหกรณ์ฯ


รายนามคณะผู้จัดตั้งที่ลงลายมือชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์ รวม 12 คน
และเป็นคณะกรรมการชุดที่ 1 ประจำปี 2524

1. นายประสาร ทวิวัฒนะ รองอธิบดีฝ่ายธุรการ
ประธานกรรมการ

2. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

3. นายจริย์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการกองก่อสร้างทาง
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

4. นายเพิ่ม บุบผาชาติ ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
เหรัญญิก

5. นายวิศิษฎ์ หุตะจิตต์ ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดิน
เลขานุการ

6. นายจารึก นนทธรรม ผู้อำนวยการกองก่อสร้างใหญ่
กรรมการ

7. นายชลัช โรจนสุนทร ผู้อำนวยการกองเครื่องจักรกลงานดิน
กรรมการ

8. นายสุภรัช ดิสวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัสดุ
กรรมการ

9. นายสำเริง ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการ

10. นายชาญชัย กลิ่นหอม วิศวกร 7 กองวางโครงการ
กรรมการ

11. นายพิทักษ์ จิตจักร กองแผนงาน
กรรมการ

12. นายเสน่ห์ ผิวนิล ช่างสำรวจ ชั้น 3
กรรมการ

คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งสหกรณ์ ร่วมกับผู้เข้าชื่อเป็นสมาชิกเริ่มแรกมีการประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่ผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ได้ประชุมพิจารณาข้อบังคับ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2524 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ถือใช้เป็นข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

คณะผู้ริเริ่มจัดตั้งจึงนำไปขอจด ทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ชนิด จำกัด และให้ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการและพนักงานกรมชลประทาน จำกัด นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2524 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กพธ 55/2524 เลขหมายทะเบียนข้อบังคับที่ กพธ 55/2524 และเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 ได้แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

ที่ตั้งระยะแรกใช้ห้องท่าน รธร. เป็นที่ทำงาน ต่อมาได้ย้ายไปทำงานบริเวณ ชั้น 2 ตึกสโมสร และต่อมาย้ายไปทำงานบริเวณห้องใต้บันไดตึกใหญ่ ซึ่งเป็นที่ทำงานของกองการเงินและบัญชี หลังจากนั้นย้ายไปทำงานที่ทำการอาคารสำนักงานก่อสร้างชั่วคราวของกรมฯ ที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ใกล้สโมสรกรมชลประทานสามเสน และได้ก่อตั้งอาคารหลังเล็กเป็นอาคารประชาสัมพันธ์และรับจ่ายเงิน ต่อมาเมื่อปี 2541 จึงได้สร้างสำนักงานถาวรเป็นอาคาร 4 ชั้น คือ อาคารสวัสดิการกรมชลประทานปัจจุบันนี้

ต่อมาได้สร้างอาคารที่ทำการสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ปากเกร็ด เป็นอาคารทรงสมัยใหม่ ชั้นเดียว ประกอบด้วย ห้องโถง พักคอย สำนักงาน และห้องประชุม มีพื้นที่ประมาณ 200 ตรม. โดยเปิดให้
บริการแก่สมาชิก ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2546

รายนามผู้จัดตั้ง / ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

1. นายประสาร ทวิวัฒนะ
2. นายวิสูตร วัฒนานุกิจ
จัดตั้ง/ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2524-2525)
จัดตั้ง/ ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2526-2528)
   

3. นายจริย์ ตุลยานนท์

4. นายสุหะ ถนอมสิงห์
จัดตั้ง/ ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2529)

ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2530-2531)

   
5. นายจริย์ ตุลยานนท์
6. นายเล็ก จินดาสงวน
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2532-2533)
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2534)
   
7. นายยุทธ กิ่งเกตุ
8. นายสวัสดิ์ วัฒนายากร
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2535)
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2536-2538)
   
9. นายรุ่งเรือง จุลชาต
10. นายปราโมทย์ ไม้กลัด
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2539-2540)
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2541-2542)
   
11. นายกิจจา ผลภาษี
12. นายชัยรัตน์ ชุมศรี
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2543-2545)

ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2546-2547)

   
13. นายวีระ วงศ์แสงนาค
14. นายมนตรี ตันตระกูล
ประธานกรรมการ (พ.ศ. 2548-2551)
ประธานกรรมการ (พ.ศ.2552-2553)
   
15. นายวีระ วงศ์แสงนาค
16.นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
ประธานกรรมการ (พ.ศ.2553-2555)
ประธานกรรมการ (พ.ศ.2556-1 ธันวาคม 2557)
   
17. ว่าที่ ร.ต.ไพเจน มากสุวรรณ์
18. นายทองเปลว กองจันทร์
ประธานกรรมการ (พ.ศ.2558-2559)
ประธานกรรมการ (พ.ศ.2560-2561) 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

1. นายวุฒิ คงมั่น
2. นายนิตย์ เกษชุมพล
ผู้จัดการ ปี 2524 ถึงปี 2526
ผู้จัดการ
และ ปี 2528 ถึงปี 2538 ถึง เดือนพฤษภาคม 2541
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2538
เป็นกรรมการ และผู้จัดการ ปี 2527
ถึง เดือนพฤษภาคม 2541
   
3. นางเฉิดฉาย ต่อตระกูล
4. นายองอาจ หมั่นกลาง
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ตั้งแต่ วันที่ 26 พฤษภาคม 2541
ตั้งแต่ เดือนสิงหาคม 2542
ถึง 30 มิถุนายน 2542
ถึง เดือนสิงหาคม 2547
   
5. นายวันชัย สินสวัสดิ์
6. นายทองอินทร์ ศุลีลาภรณ์
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2547
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2548
ถึง เดือนกันยายน 2548
ถึง เดือนกันยายน 2549
   
7. นายพงศ์ศักดิ์ กัลป์เสาวภาคย์กุล
8. นางรัชฎา นาโคดา
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2549
ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน 2552
ถึง เดือนมีนาคม 2552
ถึง เดือนกันยายน 2553
   
9. นางสุชาดา ชวนานนท์
10. นางสุภาพ จำลองกุล
ผู้จัดการ
ผู้จัดการ
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2553
ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2555
ถึง เดือนตุลาคม 2554
ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
   
11. นายสมโภชน์ บุญมาก
12. นายบงกช ผาสุข
ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556
ตั้งแต่ 11 พฤษภาคม 2558
ถึง เมษายน 2558
ถึง 1 เมษายน 2559
   
 
13 นางอัญชลี เสือแก้ว  
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560
 
ถึง มิถุนายน 2562  

รายนามผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

1. นางสุภาภรณ์ ยอดยิ่ง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2532-2538

2. นางดวงพร โรจน์เจริญวัฒนา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2539

3. นายสุนทร แสนชมภู เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2540

4. นายยงยุทธ สมประสงค์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2541

5. นางสาวเยาวลักษณ์ เลิศศิริอัมพร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2542-2543

6. นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2544

7. นางปรียากุล ดวงเนตร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2545

8. นายสุนทร แสนชมภู เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2546

9. นางสาวฐิติรัตน์ ภาติกร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2547

10. นายประวิทย์ อิ่มพันธ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2548

11. นายธรรมนูญ คงสมุทร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2549

12. นางอัญชลี เสือแก้ว เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2550-2551

13. นายเสวต วงษ์ภูมิ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2552

14. นายสงบ แสงสวัสดิ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2552-2553

15. นายองอาจ หมั่นกลาง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2553-2557

16. นายสุนทร แสนชมภู เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2558-2559

17. นายองอาจ หมั่นกลาง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการปี 2559-ปัจจุบัน

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh