นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 108270

ประวัติสหกรณ์
- รายนามคณะผู้จัดตั้งที่ลงลายมือชื่อ
   ขอจดทะเบียนสหกรณ์

- รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ สอ.ชป.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- วิสัยทัศน์
- พันธกิจ 5 ข้อ

วัตถุประสงค์
- สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตัวเอง และช่วยเหลือซึ้งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

หลักการสหกรณ์
- หลักการสหกรณ์เป็นแนวทางสำหรับ
สหกรณ์ในการทำคุณค่าของสหกรณ์
ไปสู่ภาคปฏิบัติ

โครงสร้างสหกรณ์
- โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมชลประทาน จำกัด

คณะที่ปรึกษา
- ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

คณะกรรมการ
- คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

คณะเจ้าหน้าที่
- ชื่อและรูปภาพคณะเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด

ข้อบังคับ / ระเบียบสหกรณ์
- ระเบียบสหกรณ์
- ประกาศสหกรณ์

   

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh