นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 41

Written by Super User
Hits: 7179

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์
 เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
 ของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 ตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 

(1)  ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนเองไว้ในทางอันมั่นคง
      และได้รับประโยชน์ตามสมควร

(2)  ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

(3)  รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น

(4)  จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(5)  ให้เงินกู้แก่สมาชิก

(6)  ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

(7)  ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

(8)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

(9)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจใดทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์

(10)  ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

(11)  ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

(12)  ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฏหมาย และตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติกำหนด

(13)  ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

(14)  ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว

(15)  ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่นๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

(16)  กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือ-กรรมสิทธิ์
        หรือทรัพยสิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่า หรือสิทธิการเช่าซื้อขาย หรือ จำหน่าย จำนอง หรือ
        รับจำนอง จำนำ หรือรับจำนำ ด้วยวิธิอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก หรือของสมาชิก

(17)  ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

(18)  ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

(19)  ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวข้องกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh