นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 2298
วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง   ธำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสู่มาตรฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตฐานสากล
2. ส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิก และสหกรณ์
3. ให้บริการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
4. ให้สวัสดิดารแก่สมาชิกอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh