นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

Written by Super User
Hits: 722
วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง   โปร่งใสในการบริหาร
บริการประทับใจ   ใส่ใจสมาชิกและสังคม
พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิก และสหกรณ์
3. ให้บริการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
4. จัดสวัสดิการ และให้บริการอื่น เพื่อความผาสุกของสมาชิก
5. เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh