นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 40

Written by Super User
Hits: 14700
 ระเบียบสหกรณ์ 
 
   
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2563
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2562 
(ลว.12 ก.ค.62)
 
     
ระเบียบ ว่าด้วยการถือหุ้นของสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2562
(ลว.3 พ.ค. 2562)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยการให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
(ลว. 15 ส.ค. 2561)
 
     
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2561(ลว. 31 ส.ค. 2561)  
     
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ. 2560(ลว. 14 ก.พ. 2561)  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2560
(ลว.1 มี.ค.60)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2559
(ลว.11 ธ.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง การถือหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ.2558
(ลว.21 ก.ย.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง ทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 13 พ.ย. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การตรวจหลักประกันเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2555
(ลว.16 พ.ย.55)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2553
(ลว.28 ก.ค.53)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2553
(ลว.26 เม.ย. 53)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
(ลว.30 ธ.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2552
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2552
(ลว.30 เม.ย.52)
 
ประกาศสหกรณ์
   
ประกาศ กำหนดแผลกลยุทธ์ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562-2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
(ลว.2 ต.ค. 2563)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.31 ก.ค. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เงินสามัญ พ.ศ.2563
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ การถือหุ้นของสมาชิก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.1 เม.ย. 2563)
 
     
ประกาศยกเลิกการแนบสำเนาทะเบียนบ้านในการเปิดบัญชีเงินฝาก
(ลว.15 ม.ค. 2563)
 
     
ประกาศ วิธีสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ สอ.ชป. ประจำปี 2563
(ลว. 4 ก.ย. 2562)
 
     
ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหา กรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
(ลว.20 ส.ค. 2562)
 
     
ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษ
(ลว. 12 ก.ค. 2562)
 
     
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเลขท้าย 2 ตัว(ลว.6 ธ.ค. 2561)
สหกรณ์จะโอนเงินให้ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2561
 
     
 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเลขท้าย 3 ตัว(ลว. 6 ธ.ค. 2561)
สหกรณ์จะโอนเงินให้ภายในวันที่ 14 ธ.ค. 2561
 
     
ประกาศ กำหนดแผนกลยุทธ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562-2565
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
(ลว.29 พ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่อง การงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกค้างส่งงวดเงินชำระหนี้เงินกู้ ประจำปี 2561
(ลว. 4 ต.ค. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่อง การรับเงินฝาก
(ลว. 26 ก.ย. 2561)
 
     
ประกาศ วิธีสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสอ.ชป. ประจำปี 2562
(ลว. 13 ก.ย. 2561
 
     
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561 โดยสหกรณ์จะโอนเงินให้กับสมาชิกภายในวันที่ 13 ก.ย. 2561
(ลว. 3 ก.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การให้การให้กู้เงินสามัญแก่สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ
(ลว. 15 ส.ค. 2561)
 
     
ประกาศ กำหนดการดำเนินการสรรหาประธานคณะกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2562
(ลว. 9 ส.ค. 2561)
 
     
ประกาศ การรับสมัคสมาชิกสสอ.รท รอบ 9/2561 - 11/2561 เป็นกรณีพิเศษ
(ลว. 6 ก.ค. 2561)
 
     
ประกาศ เรื่องสมาชิกขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ สสอ.รท
(ลว. 6 ก.ค. 2561)
 
     
ประกาศ การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2561
(ลว. 15 มิ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก
(ลว. 5 มิ.ย. 2561)
 
     
ประกาศ ขอเชิญชวนสมาชิกใช้บริการ ATM ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
(ลว. 2 เม.ย. 2561)
 
     
ประกาศ การซื้อหุ้นเพิ่ม
(ลว. 9 มี.ค. 2561)
 
     

ประกาศ การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร
(ลว. 14 ก.พ. 2561)

 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.27 มิ.ย. 2560)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 5 ก.ค.59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 16 เม.ย. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
(ลว.6 ม.ค.59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว.8 มิ.ย.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระเงินคืนรัฐของข้าราชการบำนาญ
(ลว. 30 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง กำหนดแผน กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558- 2561
(ลว. 7 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว.27 ม.ค.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
(ลว.30 มิ.ย.57)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่มรายเดือน
(ลว.22ก.ย. 58)

 

     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเงินสะสม
(ลว.19 เม.ย.56)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.1 มี.ค. 56)
 
     
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 2553
(ลว.12 พ.ค.54)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้บัตร ATM-ID ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การมอบฉันทะรับเงิน
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
(ลว.29 มิ.ย.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การรับเงินฝาก
(ลว.26 ส.ค.48)
 
     

 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh