นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38
Written by Super User
 ระเบียบสหกรณ์ 
 
   
ระเบียบว่าด้วยการ ว่าด้วยการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ. 2560(ลว. 14 ก.พ. 2561)  
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การใช้ทุนสวัสดิการ พ.ศ.2559
(ลว.11 ธ.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญพ.ศ.2559
(ลว.17 พ.ค.59)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสมาชิก พ.ศ.2558
(ลว.13 ต.ค.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง การถือหุ้นสมาชิกสมทบ พ.ศ.2558
(ลว.21 ก.ย.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง การถือหุ้นสมาชิก พ.ศ.2558
(ลว.21 ก.ย.58)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่อง การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2558
(ลว 19 พ.ค. 58)
 
     
ระเบียบการให้บริการบัตรสหกรณ์เอทีเอ็มและตู้สหกรณ์เอทีเอ็ม
(ลว. 12 พ.ย. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2557
(ลว. 6 ส.ค. 57)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การตรวจหลักประกันเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2555
(ลว.16 พ.ย.55)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย สมาชิกสมทบ พ.ศ.2553
(ลว.28 ก.ค.53)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ.2553
(ลว.26 เม.ย. 53)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2553
(ลว.30 ธ.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2552
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกุ้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง พ.ศ 2552
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ.2552
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2552
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2552
(ลว.30 เม.ย.52)
 
     
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วย การถือหุ้น พ.ศ. 2552
(ลว.24 เม.ย.52)
 
ประกาศสหกรณ์
   
ประกาศ การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ทางธนาคาร
(ลว. 14 ก.พ. 2561)
 
     
กำหนดการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
(ลว. 3 ส.ค. 2560)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
(ลว.27 มิ.ย. 2560)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2560
(ลว.1 มิ.ย. 2560)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
(ลว. 5 ก.ค.59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว 16 เม.ย. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ว่าด้วยเรื่องการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกอาวุโส
(ลว 18 ม.ค. 59)
 
     
ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น
(ลว.6 ม.ค.59)
 
     
ประกาศฯ เรื่อง วิธีการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2559
(ลว.10 ก.ย.58)
 
     
   ประกาศฯ เรื่อง วิธีการสรรหาและเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2559
(ลว.15 ก.ย.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อชำระเงินคืนรัฐของข้าราชการบำนาญ
(ลว. 30 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง กำหนดแผน กลยุทธ์ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558- 2561
(ลว. 7 เม.ย. 2558)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(ลว.27 ม.ค.58)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษ
(ลว.6 ส.ค. 57)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
(ลว.30 มิ.ย.57)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติ
(ลว.30 มิ.ย.57)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การซื้อหุ้นซื้อเพิ่มรายเดือน
(ลว.22ก.ย. 58)

 

     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเงินสะสม
(ลว.19 เม.ย.56)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
(ลว.1 มี.ค. 56)
 
     
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การยกเลิกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก 2553
(ลว.12 พ.ค.54)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้บัตร ATM-ID ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การมอบฉันทะรับเงิน
(ลว.18 ส.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
(ลว.13 ก.ค.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
(ลว.29 มิ.ย.52)
 
     
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่อง การรับเงินฝาก
(ลว.26 ส.ค.48)
 
     

 

 

Written by Super User
คณะที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ประจำปี 2561
 
นายมนตรี อ่อนวิมล
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
  นายนิรันดร์ นาคทับทิม
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
 
นายสุธี   ศรีเอี่ยมสะอาด
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
  นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง
ที่ปรึกษาด้านสหกรณ์
 

นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์
ผอ.ทส.
ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์

 

นายสิทธิวัตร แสงสิริไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและที่ดิน
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

 
   นายกษิเดช สุรจิรชาติ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ปรึกษาฯ
  นางสาววรรณา ศศิโรจน์
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี
ที่ปรึกษาด้านการเงิน
   

น.ส.สมคิด นิธิเกียรติชัย
ที่ปรึกษาด้านพัสดุ