นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 41

Written by Super User
Hits: 15154
 
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ   
 
 
 
 

สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อได้รับแบบสอบถามว่าจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปหรือไม่
ขอความกรุณาให้ท่านกรอกรายละเอียดแล้วส่งกลับสหกรณ์ภายในเดือนสิงหาคม

ถ้าท่านเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปจะมีสิทธิ์ต่าง ๆ ดังนี้

1.   กรณีงดส่งค่าหุ้น     ต้องมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น

 • จะได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหลังวันประชุมใหญ่
 • ข่าว สอ.ชป. จะส่งให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ทุกเดือน (ขอความกรุณาแจ้งที่อยู่ที่เป็นปัจจุบันและติดต่อได้สะดวก)
 • ใบรับเงินจะส่งให้ปีละ 1 ครั้ง
 • กู้สามัญได้ 90 % ของหุ้น
 • กู้ฉุกเฉินได้หนึ่งในสิบของหุ้นแต่ไม่เกิน 10,000.- บาท
 • หนังสือเชิญประชุมใหญ่
 • ได้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุ (ตั้งแต่อายุ 61-65 ปี  ปีละ 4,000.- บาท  ของเดือนเกิดตนเอง 
  และเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป)

2.   กรณีส่งค่าหุ้นต่อ

 • สิทธิการกู้เงิน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และเอกสารต่าง ๆ ได้รับเหมือนกรณีงดส่งค่าหุ้น
 • จะได้ใบรับเงินทุกเดือน
 • การส่งเงินให้นำมาส่งด้วยตนเองภายในวันสิ้นเดือน หรือฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง
  เมื่อนำฝากแล้วต้องแจ้งสหกรณ์ทันที หรือแจ้งให้สหกรณ์หักจากบัญชีรับ เงินบำนาญ ถ้าส่งหลังวันสิ้นเดือน
  สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน (กรณีมีหนี้สิน)

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh