Written by Super User
วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง   ธำรงไว้ซึ่งธรรมาภิบาล
บริหารงานสู่มาตรฐาน
พันธกิจ
1. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิก และสหกรณ์
3. ให้บริการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
4. ให้สวัสดิการแก่สมาชิกอย่างเพียงพอและเหมาะสม
5. เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์