ประกาศ สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (ลว. 28 มี.ค. 2561) อ่านต่อ คลิกเลย!!!

Arrow up
Arrow down
Written by Super User

ทุนสวัสดิการ เพื่อ เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประกันชีวิตกลุ่ม
เป็นโครงการที่สหกรณ์จัดทำขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติ
สมาชิกที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการ
สมาชิกที่จะเกษียณอายุราชการเมื่อได้รับแบบสอบถาม
ทุนสวัสดิการ เพื่อ สงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม
สมาชิกผู้ใดที่ถึงแก่กรรมในขณะที่ยังเป็นสมาชิกสหกรณ์
ตั้งผู้รับโอนประโยชน์
สมาชิกจะทำหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคนเพื่อให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์
ทุนสวัสดิการ เงินสะสม
เงินที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ
   
ทุนสวัสดิการ สมาชิกผู้สูงอายุ
หลักเกณฑ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้สูงอายุ
   

ทุนสวัสดิการ เงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด
หลักเกณฑ์จ่ายเงินขวัญบุตรสมาชิกแรกคลอด

   
ทุุนสวัสดิการ เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก(เยี่ยมผู้ป่วย)
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
   
ทุนสวัสดิการ สมาชิกอาวุโส
หลักเกณฑ์จ่ายเงินสวัสดิสมาชิกอาวุโส