Page 10 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)
P. 10

เรียงหน้าเข้าเล่ม  8
                        วัตถุประสงค์
                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด            สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของบรรดาสมาชิกโดย
         วิธีช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

            (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอัน
               มั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
            (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

            (3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
            (4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
            (5) ให้เงินกู้สมาชิก

            (6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
            (7) ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
            (8) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

            (9) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันทำาให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่
               กิจการของสหกรณ์
            (10) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
            (11) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

            (12) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
               กำาหนด

            (13) ดำาเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
            (14) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
            (15) ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และสหกรณ์อื่น
               เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

            (16) กระทำาการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
               ที่กล่าวข้างต้น รวมถึง ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพย์สิทธิ ครอบครอง กู้ ยืม เช่า หรือให้เช่า
               เช่าซื้อ หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าซื้อ ขาย หรือจำาหน่าย จำานองหรือ

               รับจำานอง จำานำาหรือรับจำานำา ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
            (17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
            (18) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือ

               บุคคลอื่นใด
            (19) ดำาเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำาเร็จตามวัตถุประสงค์
               ของสหกรณ์              รายงานประจำาปี 2560าปี 2560
              รายงานประจำ
          8 8
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำ
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัดากัด


     AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd  8                      11/17/17  5:23 PM
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15