Page 8 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)
P. 8

เรียงหน้าเข้าเล่ม  6

              สารประธานกรรมการดำาเนินการ


              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด             สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด (สอ.ชป.) โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่
         37 ได้ดำาเนินการครบรอบปีบัญชี 2560 นับเป็นปีที่มีผลการดำาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก ทั้งในด้านการบริหารจัดการ
         การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบันของระบบสหกรณ์ที่มีความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ
         การเมือง สังคม และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งด้านความมั่นคงทางการเงินที่ปราศจากหนี้สิน จากภายนอก
         ณ สิ้นปีบัญชี สอ.ชป. มีจำานวนสมาชิกจำานวน 27,147 คน สินทรัพย์รวม 17,036 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,045 ล้านบาท
         คิดเป็น 6.13 % ของปีก่อน สามารถบริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำาไรสุทธิ 673 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.5% และ
         เงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 10% จ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกจำานวน 68 ล้านบาท โดยยึดมั่นในนโยบายบริหารกิจการ
         ด้วยความรอบคอบ รัดกุม เน้นความเสถียรภาพและความมั่นคง เพื่อให้เกิดความมั่นใจและประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเป็น
         สำาคัญ ภายใต้หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ ซึ่งจะนำาไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิผล องค์กรที่มีประสิทธิภาพ องค์กร
         ที่มีความทันสมัย องค์กรที่ใสสะอาด องค์กรแห่งการมีส่วนร่วม องค์กรที่มีประโยชน์ต่อสังคม และเป็นองค์กรที่มีความ
         ยั่งยืนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นพื้นฐาน ให้เกิดความเป็นธรรม และสันติสุขของมวลสมาชิกและสังคมแวดล้อมของเรา
         ให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อให้เกิดความพึงพอใจและเกิดความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคง
         และยั่งยืนจนเป็นที่ประจักษ์ถึงความสำาเร็จจนได้รับรางวัลจากสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
         ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย จำากัด อย่างต่อเนื่องทำาให้การดำาเนินกิจการสหกรณ์ประสบผลสำาเร็จบนความ
         ภาคภูมิใจของเราทุกคน
             ปัจจุบัน นอกจากทิศทางการบริหารเรื่องการเงินแล้วสหกรณ์ได้กำาหนดแนวทางในการพัฒนา ศักยภาพของ
         คณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่และสมาชิก มีการจัดประชุม อบรม สัมมนาให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาปรับปรุง
         คุณภาพของการให้บริการกับสมาชิก อีกทั้งได้จัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานให้ทราบถึงกระบวนการและระยะเวลาการทำางาน
         เพื่อให้เป็นมาตรฐานและประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด
             สนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ประสานงาน (สอ.ชป.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
         ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสอ.ชป.เป็นสมาชิกจำานวน 2,394 คน โดยสามารถแสดง
         ความจำานงนำาเงินปันผลของสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและครอบครัว
         สานสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ โดยยึดโยงเครือข่ายสหกรณ์ตามหลักการพึ่งพาและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
             ท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะที่ปรึกษา กรรมการดำาเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนกรม
         ส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่มีส่วนสำาคัญร่วมกันทำาให้ สอ.ชป.
         ประสบความสำาเร็จในการดำาเนินกิจการให้มีความก้าวหน้า มั่นคง โปร่งใส ตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้เป็น
         อย่างดี ในโอกาสนี้ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ที่ทุกท่านเคารพนับถือ โปรดอำานวยพร
         ให้ทุกท่านและครอบครัว ตลอดจนถึงผู้มีส่วนร่วมสร้างความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ จงประสบแต่ความสุข
         ความสำาเร็จ มีสุขภาพ กำาลังใจ และสติปัญญาที่ดี เพื่อร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัดให้เจริญ
         ก้าวหน้ามั่นคงตลอดไป                                    (นายทองเปลว กองจันทร์)
                                    ประธานกรรมการดำาเนินการ
                                สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
     AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd  6                      11/17/17  5:23 PM
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13