Page 3 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)
P. 3

เรียงหน้าเข้าเล่ม  1                          วิสัยทัศน์

               เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มั่นคง

                     โปร่งใสในการบริหาร
                       บริการประทับใจ

                     ใส่ใจสมาชิกและสังคม


                          พันธกิจ

             1. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

             2. ส่งเสริมการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิก และสหกรณ์


             3. ให้บริการด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

             4. จัดสวัสดิการ และให้บริการอื่น เพื่อความผาสุกของสมาชิก


             5. เอื้ออาทรต่อสังคมตามหลักการสหกรณ์


                                         รายงานประจำาปี 2560
                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด 1
     AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd  1                      11/17/17  5:23 PM
   1   2   3   4   5   6   7   8