Page 4 - mail งานรายงานประจำปี สอ ชป 60 (190x260 mm)
P. 4

เรียงหน้าเข้าเล่ม  2
                  จรรยาบรรณ 10 ประการ         สำ�หรับ คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์


          1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต
           โดยยึดมั่นอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

          2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
          3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรม วัฒนธรรมอันดีงาม
          4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ
           งานในสหกรณ์

          5. กำากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา
           แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
          6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
          7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำาแหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน ญาติ และพวกพ้อง

          8. หลีกเลี่ยงการทำาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีใน
           องค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
          9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งตำาแหน่ง ผลประโยชน์ของตน
         10. ไม่นำาเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระทำา

           การใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์


        สำ�หรับ เจ้�หน้�ที่สหกรณ์


         1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ภายใต้
          อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

         2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
         3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับและไม่นำาไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวกพ้อง
         4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
         5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

         6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่นำาเอา
          ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
         7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์และหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง ปัญหา
          หรือการกระทำาอันเป็นการสร้างความแตกแยก

         8. พึงให้ข่าวสารการดำาเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออำานวย ขณะเดียวกันก็
          รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการดำาเนินงานในโอกาสต่อไป
         9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
          หรือพวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี

         10. หลีกเลี่ยงการทำาธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์
              รายงานประจำาปี 2560
          2
              สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำากัด
     AW ���������������� �� �� 60 (190x260 mm).indd  2                      11/17/17  5:23 PM
   1   2   3   4   5   6   7   8   9