นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44
Written by Super User
Category:
Written by Super User
Category:

 E-Book

  คู่มือและข้อบังคับต่างๆ
คู่มือการทำธุรกรรม Application Rid Saving
คู่มือการใช้งานระบบ Application Rid Saving
คู่มือระบบบริการสมาชิก
คู่มือการใช้งานระบบ Web Online 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ.2557 
พระราชบัญัติสหกรณ์
  หนังสือรายงานกิจการประจำปี
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2566
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2565
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2564
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2562
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2561
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2560
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2559 
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2558
หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2557
Written by Super User
Category:

การจัดการความรู้ สอ.ชป.
 
องค์ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
 
   
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียณอายุ
   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ โดย ผศ.สุชิน ปลีหะจินดา
   
ระบบงานและบริหาร ชอท.
   
การพัฒนาทีมงานสู่การทำงาน และการบริการที่เป็นเลิศ โดย นายสมพล ตันติสันติสม
   
การพัฒนาทีมงานสู่การทำงาน และการบริการที่เป็นเลิศ โดย นายจรูญ พจน์สุนทร
   
สมาชิกกับการพัฒนาสหกรณ์ฯ โดย ดร.เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์
   
สิ่งท้าทายของสหกรณ์ในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
   
การบริหารงานสหกรณ์ โดย รศ ดร สวัสดิ์ แสงบางปลา
   
บริหารเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา
   
การบริหารการเงินของสหกรณ์ที่สัมฤทธิ์ผล โดย รศ ดร สวัสดิ์ แสงบางปลา
   
บทบาทหน้าที่การจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ดร.เฉลิมพล ดุลยสัมพันธ์
   
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ประดิษฐ หัสดี
   
ทคนิคการประเมินผลงานและกำหนดตัวชี้วัดผลงาน โดย สุนิภา ศิริพัฒนานันท์
   
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผสมผสานผลสำเร็จของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานหรือสมรรถนะที่ทำงานให้สำเร็จ
   
วิสัยทัศน์และพันธกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทาน จำกัด
   
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทานจำกัด
   
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทานจำกัด
   
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทานจำกัด
   
จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทานจำกัด
   
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมชลประทานจำกัด
   
3.ชสอ.กับสมาคมเอเซียนชุด1 อ.ก๊ก
   
CQAชสอ.ภูมิภาค ผศ.สุชิน
   
CQAออมทรัพย์ คุณนิตรีญา
   
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สอ.ครูชลบุรี จก.
   
ชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร ริชมอนด์
   
แบบกรอบการประเมินการบริหารจัดการสหกรณ์เบื้องต้น
   
เรื่อง การวิเคราะห์งบการเงินและขั้นตอนการวิเคราะห์ โดย อ.ปราณี มีสง่า
   
เรื่อง พลิกโฉมไอทีสหกรณ์ไทย โดย ธีระ อภัยวงศ์
   
เรื่อง โครงสร้างสถาปัตยกรรมไอที โดย อดิศร แก้วบูชา
   
เรื่อง ATM ของไทย โดย พรชัย ปานเจริญ
   
เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เจ้าหน้าที่
       

 

Written by Super User
Category:
 
 
 
เรื่อง : บริการสู่ความเป็นเลิศ
โดย : อาจารย์รุ่งโรจน์ วรชมพู
 
เรื่อง :การประเมินผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่
โดย :ผศ. สุชิน ปลีหะจินดา

เรื่อง : สิทธิประโยชน์สำหรับผู้เกษียนอายุ

โดย : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
อ่านต่อ.......


Written by Super User
Category:

วิธีการคำนวณยอดเงินกู้รับสุทธิที่ สอ.ชป.โอนให้กับสมาชิก

 
   

จำนวนเงินที่ขอกู้

 
xxxxxxxx
 
หัก
  หนี้คงเหลือ
xxxxx
   
หัก
  ดอกเบี้ยล่วงหน้า
xxxxx
   
หัก
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
xxxxx
xxxxxxx
 
   
จำนวนเงินสุทธิที่จะได้รับโอนจาก สอ.ชป. =
xxxxxxx