นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 21359
 
การเปิดบัญชีเงินฝาก
 การเปิดบัญชีเงินฝาก สมาชิกต้องมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ด้วยตนเอง และยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
เอกสารที่ต้องแนบในการขอเปิดบัญชีเงินฝาก
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรลูกจ้างประจำ และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์ฯ กรอกใบฝากเงินระบุจำนวนเงินที่ขอเปิดบัญชี
3. สหกรณ์จะมอบสมุดคู่ฝากให้ผู้ฝากไว้เป็นหลักฐานบัญชีละ 1 เล่ม
ผู้ฝากคนหนึ่งสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ดังนี้
 1. เงินฝากออมทรัพย์ ผู้ฝากรายหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาด้โดยจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 200 บาท ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นตามประกาศของสหกรณ์
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผู้ฝากรายหนึ่งจะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษได้โดยจำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มขึ้นตามประกาศของสหกรณ์
3.ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยให้หักเงินกู้สามัญ หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้ นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20
 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh