นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 78849
 
การเปิดบัญชีเงินฝาก
 
          1.สมาชิกต้องมาดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเอง ที่สหกรณ์ทรัพย์กรมชลประทานสามเสนหรือสหกรณ์กรมชลประทานปากเกร็ด
          2.การเปิดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ จำนวนเงินฝากต้องไม่น้อยกว่า 200 บาท และเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ จำนวนฝากต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
          3.สมาชิกสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทละ 1 เล่มเท่านั้น (ยกเว้นเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพื่อหลักประกัน)
          4.กรณีที่สมาชิกยื่นกู้สามัญ ปรากฏว่าทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อหลักประกันเงินกู้ เปิดบัญชี 1,000 บาท โดยให้หักเงินกู้
             สามัญได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้เป็นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นแต่ดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20%
          เอกสารการเปิดบัญชี ดังนี้
          • ผู้ฝากต้องยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ฯ จำนวน 1 ฉบับ
          • สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
          • กรอกใบนำฝากเงินพร้อมระบุจำนวนที่ขอเปิดบัญชี
          • สหกรณ์ฯ จะมอบสมุดคู่ฝากให้กับผู้ฝากเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน
          • เซ็นตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับสหกรณ์ฯ

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh