นายทองเปลว กองจันทร์

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 38

Written by Super User
Hits: 2690
การฝากเงิน
ลำดับที่
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
1
กสิกรไทย
บางกระบือ
007-2-07575-7
2
กรุงศรีอยุธยา
บางกระบือ
008-1-08434-8
3
กรุงเทพ
ศรีย่าน
110-0-43737-3
4
กรุงไทย
ศรีย่าน
012-1-10137-1
5
ทหารไทย
ศรีย่าน
041-2-21722-6
             เมื่อสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารที่สหกรณ์เปิดไว้แล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบทันที ในวันที่ท่านโอนพร้อมส่งสำเนาใบฝากเงินไปยังสหกรณ์ เพราะสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เมื่อได้รับการโอนเงินจากสมาชิกเท่านั้นกรณีที่สมุดคู่ฝากของผู้ฝากสูญหาย สหกรณ์จะออกสมุดคู่ฝากใหม่ให้ โดยคิดค่าธรรมเนียมเล่มละ 100 บาท
          การ หักเงินเดือน หรือค่าจ้างเข้าบัญชีเงินฝาก สมาชิกที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก  ต้องยื่นหนังสือ ตามแบบของสหกรณ์  โดยสมาชิกต้องแจ้งจำนวนเงินที่ให้หักของแต่ละเดือนไว้ให้สหกรณ์เพื่อเป็น หลักฐาน สมาชิกผู้ฝากเงินต้องนำสมุดคู่ฝากมาบันทึกยอดเงินฝากให้ถูกต้องตามความเป็น จริงได้ในวันถัดไปหลังจากที่สหกรณ์ได้หักเงินเดือนเข้าบัญชีเงินฝากเรียบ ร้อยแล้ว
        สมาชิกประสงค์จะให้สหกรณ์รับรองยอดบัญชีเงินฝากได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาทการกำหนดอัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการคิดดอกเบี้ย และการจ่ายดอกเบี้ย
 
ประเภทบัญชีเงินฝาก
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
(บาท)
สุทธิที่ได้รับ
ร้อยละต่อปี
(บาท)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ธรรมดา
2.50
2.50
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และ
25 กันยายน ของทุกปี
ออมทรัพย์พิเศษ
3.50
3.50
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
ออมทรัพย์พิเศษ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
3.50
3.50

ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยให้หักเงินกู้สามัญ หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้ นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป
** ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ไม่เสียภาษี
** ดอกเบี้ยเงินฝากประจำต้องเสียภาษีร้อยละ 15 ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบตามระยะเวลาที่ฝาก

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh