นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 46825
การรับฝากเงิน

          การรับฝากเงิน:สหกรณ์ฯ ให้บริการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ 1 ประเภท คือ
              ㆍ ออมทรัพย์
          เงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 ประเภท คือ
              ㆍ ออมทรัพย์พิเศษ
              ㆍ ออมทรัพย์พิเศษเพื่อหลักประกัน
              ㆍ ออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
          การฝากเงิน
          1. นำเงินสดหรือเช็ดธนาคารมาฝากเข้าบัญชีของสมาชิก การโอนเงินจากธนาคารอื่นเข้าบัญชีสมาชิก
               1.1 การนำเงินสดฝากเข้าบัญชีเงินฝากให้ผู้ฝากเขียนใบนำฝากตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ กำหนด ยื่นพร้อมเงินสด
          และสมุดบัญชีเงินฝาก ในเวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
               1.2 กรณีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือเครื่องนำฝากเงินอัตโนมัติ ( ATM/ADM ) สามาถนำเงินเข้าบัญชื่ออมทรัพย์
          *** รายชื่อธนาคารและหมายเลขบัญชีที่ทางสหกรณ์เปิดบัญชีไว้เพื่อบริการสมาชิกโอนเงินฝาก ดังนี้
  
ลำดับที่
ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
1
กสิกรไทย
บางกระบือ
007-2-07575-7
2
กรุงศรีอยุธยา
บางกระบือ
008-1-08434-8
3
กรุงเทพ
ศรีย่าน
110-0-43737-3
4
กรุงไทย
ศรีย่าน
012-1-10137-1
5
ทหารไทยธนชาต
ศรีย่าน
041-2-21722-6

          *** เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ หรือส่งสำเนาเอกสารการโอนเงินให้สหกรณ์ฯ ในวันที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ตามหมายเลข โทรศัพท์ 02-243-4796 (ก่อนเวลา 15.30 น.) แล้วนำสมุดบัญชีมาปรับรายการในภายหลัง

               1.3 สหกรณ์ ๆ รับฝากโดยเช็ค คร๊าฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็ค ต้องระบุสั่งง่าย "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด" และติดต่อสหกรณ์ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อสหกรณ์จะได้นำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ทันเวลา

               1.4 เมื่อสมาชิกได้รับสมุดเงินฝากคืน ขอให้สมาชิกตรวจสอบยอดเงิน หากมีข้อผิดพลาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ แก้ไขให้ถูกต้องในทันที

         สมุดเงินฝาก
               สหกรณ์จะออกสมุดเงินฝากเพื่อให้สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน สมาชิกควรนำสมุดเงินฝาก มาปรับรายการทุกครั้งที่มีการ ฝาก-ถอนเงิน รวมทั้งบันทึกดอกเบี้ย หากเกิด สูญหายให้ดำเนินการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ พร้อมนำใบแจ้งความมาติดต่อทางสหกรณ์ฯ กรอกแบบฟอร์มแจ้งสมุดเงินฝากหาย การออกสมุดเงินฝากใหม่ คิดค่าธรรมเนียม 50 บาท

 
 รูปเล่ม(สี)
ประเภทบัญชีเงินฝาก
ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
(บาท)
สุทธิที่ได้รับ
ร้อยละต่อปี
(บาท)
เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์
0.75
0.75
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 มีนาคม และ
25 กันยายน ของทุกปี (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
1.50
1.50
จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน (ไม่เสียภาษี)
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เป็นหลักประกันเงินกู้สามัญ
1.50
1.50

ในกรณีทุนเรือนหุ้นไม่ถึงร้อยละ 20 ให้ดำเนินการฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ โดยให้หักเงินกู้สามัญ หักได้ไม่เกิน 50,000 บาท และให้ถือว่าเงินฝากนี้เป็นหลักประกันไม่สามารถถอนออกได้ (ยกเว้นดอกเบี้ย) จนกว่าผู้กู้จะมีทุนเรือนหุ้นถึงร้อยละ 20

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทวีสิน
(24 เดือน)
2.25
2.25
ต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน จะต้องมีเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี ขั้นต่ำ 500.00 บาท สูงสุด 25,000.00 บาท ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
 (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ฯ)

          กรณีสมุดเงินฝากหาย


               กรณีสมุดเงินฝากหาย ผู้ฝากต้องนำหลักฐานการแจ้งความยื่นต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอมีสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่ โดยสหกรณ์ฯ จะนำยอดเงินคงเหลือขึ้นสมุดบัญชีเงินฝาก เล่มใหม่ให้ผู้ฝากยึดถือไว้ โดยผู้ฝากต้องชำระค่าสมุดบัญชีเงินฝากเล่มใหม่จำนวน 50 บาท (ห้าสิบบาทถ้วน)ต่อสมุดบัญชีเงินฝาก 1 เล่ม ส่วนสมุดบัญชีเงินฝากเล่มที่สูญหายนั้นให้มีผลยกเลิก

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh