นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 57836
การถอนเงิน
          1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดเงินฝากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
             2. สหกรณ์จะจ่ายเงินสดหรือเป็นเช็ค เท่านั้น ไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารอื่น
             3. ถอนเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป ดำเนินการดังนี้
              - สมาชิกต้องเขียนใบคำร้องขอถอนเงินล่วงหน้าเป็นเวลา 3-5 วันทำการ หรือติดต่อแจ้งความจำนงได้ที่เบอร์ 02-243-4796 (ฝ่ายการเงินและเงินออม)
            4. การถอนเงินสมารถเข้ามาถอนได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานสามเสน และที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานปากเกร็ด การถอนเงินออมทรัพย์ธรรมดาสามารถถอนกี่ครั้งก็ได้ สำหรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสามารถถอนได้เดือนละ 1 ครั้งต่อเดือน หากเดือนใดถอนเงินเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนคั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไปในอัตราร้อยละ 1% ของจำนวนเงินที่ถอนแต่ละครั้ง
***กรณีมอบฉันทะในการถอนเงิน***  
           - การถอนเงินฝากในกรณีมอบฉันทะ ถ้ามอบฉันทะในการถอนเงินให้แก่ บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร สามารถรับเป็นเงินสดได้ แต่ไม่ใช่บุคคลที่กล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ จะออกเป็นเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh