นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 8175
การถอนเงิน
 ผู้มีอำนาจถอนเงินฝากให้เขียนด้วยหมึก ถ้ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้มีอำนาจถอนเงินต้องลงลายมือชื่อกำกับตามตัวอย่างที่ให้ไว้

  การถอนเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดา ถ้าเงินฝากเหลือต่ำกว่า 500 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 
การถอนเงินฝากประจำ ถ้ามีเงินฝากเหลือต่ำกว่า 500 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
 
    การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้ง สหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้งต่อๆไป ในอัตราร้อยละ 1 ไม่จำกัดวงเงิน และจำนวนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง คงเหลือต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ย
 
การมอบฉันทะรับเงิน
  การถอนเงินฝากในกรณีที่สหกรณ์ฯ จะต้องจ่ายเป็นเช็ค สหกรณ์ฯจะออกเช็คสั่งจ่ายในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้น โดยขีดฆ่าหรือผู้ถือออก
 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh