นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42

Written by Super User
Hits: 22123

 

การปิดบัญชี

 ผู้ฝากจะถอนเงินฝากที่เหลือทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีเงินฝากของตนเมื่อใดก็ได้ สหกรณ์จะคำนวณ
ดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนวันหนึ่ง

    กรณี ผู้ฝากตาย สหกรณ์จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชี เงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ตามที่ได้ตั้งไว้ ถ้ามิได้ตั้งไว้สหกรณ์ก็ต้องสอบสวนทายาทและจ่ายคืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลัก ฐานมาแสดงให้เป็นที่พอใจแก่คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้ รับเงินจำนวนดังกล่าว สหกรณ์จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันถอนหนึ่งวัน

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh