นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 44

Written by Super User
Hits: 38203

 

การปิดบัญชี/หนังสือรับรองยอดเงินฝาก

          1. สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงิน พร้อมกับมอบสมุดเงินฝากให้เจ้าหน้าที่และให้ระบุด้วยว่า "ปิดบัญชี" พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

             2. สหกรณ์ฯ จะคำนวนดอกเบี้ยเงินฝาก จนถึงวันปิดบัญชี

             3. กรณีผู้ฝากเสียชีวิต ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินฝากทั้งหมดให้กับผู้รับผลประโยชน์

หมายเหตุ

          สมาชิกสมทบสามารถเปิดบัญชีเงินฝากได้ทุกประเภท ส่วนเรื่องการฝากเงิน - ถอนเงิน ให้สมาชิกปฏิบัติเช่นเดียวกับสมาชิกสหกรณ์ฯ

กรณีผู้ฝากเงินเสียชีวิต

          สหกรณ์ฯ จะจ่ายคืนเงินคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝาก ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับประโยชน์ไว้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินทั้งหมดให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

หรือผู้จัดการมรดกของผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์ฯ และนำสมุดคู่ฝากมายื่นพร้อมกันด้วยก่อนที่จะจ่ายคืนเงิน คงเหลือ สหกรณ์ฯ จะคำนวนดอกเบี้ย

ให้ตามระยะเวลาที่ฝาก สำหรับสมุดบัญชีเงินฝากนั้นให้ยกเลิก และเป็นการปิดบัญชีเงินฝากรายนั้น

 

การออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก

          สมาชิกที่มีความประสงค์จะให้สหกรณ์ฯ ออกหนังสือรับรองเงินฝาก ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามารถแจ้งความจำนงได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานสามเสนและรับเอกสาร

หลังจากยื่นความจำนงไว้ 3-5 วันทำการ

 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh