นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 9280
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
 
  เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินหรือมีเหตุอันจำเป็นเร่งด่วน และมีความประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นคำขอกู้และหนังสือกู้ที่สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด เงินให้กู้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ ให้มีจำนวนไม่เกินครึ่งหนึ่งแห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิก หรือหนึ่งในสิบของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทกรณีที่ผู้กู้ไม่มีเงินได้รายเดือนสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่ระบุไว้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 3 งวด เมื่อชำระหนี้แล้ว 1 งวด สามารถยื่นกู้ฉุกเฉินใหม่ได้ สหกรณ์จะจ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือจากการหักหนี้เก่าแล้ว อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 6.40 ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป) ให้คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ
 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh