นายมนัส กำเนิดมณี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 39

Written by Super User
Hits: 8003

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่อง

                            สมาชิกมีความประสงค์จะขอกู้เงิน ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดเดือนโดยยื่นคำขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเงิน ให้กู้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ ให้มีจำนวนไม่เกิน 1 เท่า แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิก กรณีที่ผู้กู้ไม่มีเงินได้รายเดือน กู้ได้หนึ่งในสิบของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ใน กรณีที่สมาชิกยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เมื่อรวมกับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินต่อเนื่องรายใหม่ จะมีจำนวนเงินต้นเกินกว่าที่จำกัดไว้ไม่ได้ ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 6 งวดเดือนสหกรณ์ จะจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หากมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน สมาชิกผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ  กรณีสมาชิกได้รับสิทธิเพิ่มจำนวนเงินกู้จากเดิม ให้ติดต่อทำสัญญากู้เงินเพื่อเหตฉุกเฉินต่อเนื่องกับสหกรณ์ใหม   อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบันร้อยละ 6.40 ต่อปี ให้คำนวณดอกเบี้ยรายวันตามจำนวนต้นเงินคงเหลือ

                   

 

 

Add comment

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยข้อความที่สุภาพ


Security code
Refresh