Written by Super User
Category:

รายการประชุม
วัน/เวลา ประชุม
1
คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
2
คณะกรรมการอำนวยการ
3
คณะกรรมการเงินกู้
ประชุมทุกวันพุธ
4
คณะกรรมการศึกษา