นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 42
Written by Super User
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
15
ธันวาคม
2559
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
18
มกราคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
22
กุมภาพันธ์
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
22
มีนาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
19
เมษายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
24
พฤษภาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
21
มิถุนายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
19
กรกฎาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
23
สิงหาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
20
กันยายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
18
ตุลาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
22
พฤศจิกายน
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
13
20
ธันวาคม
2560
13.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Written by Super User
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
22
ธันวาคม
2559
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
2
19
มกราคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
3
16
กุมภาพันธ์
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
4
23
มีนาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
5
20
เมษายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
6
18
พฤษภาคม
2559
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
7
22
มิถุนายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
8
20

กรกฎาคม

2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
9
24
สิงหาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
10
21
กันยายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
11
19
ตุลาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
12
23
พฤศจิกายน
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2
13
21
ธันวาคม
2560
10.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 2

 

Written by Super User
กำหนดวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37
ครั้งที่
วันเดือนปี
เวลา
สถานที่ประชุม
1
วันอังคาร
ที่

29

พฤศจิกายน
2559
13.30
น.
ห้อง รธบ. อาคารอำนวยการ ชั้น 2
2
วันอังคาร
ที่
27
ธันวาคม
2559
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
3
วันอังคาร
ที่
24
มกราคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
4
วันอังคาร
ที่
21
กุมภาพันธ์
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
5
วันอังคาร
 
ที่
28
มีนาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
6
วันอังคาร
 
ที่
25
เมษายน
2560
09.00
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
7
วันอังคาร
ที่

23

พฤษภาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
8
วันอังคาร
ที่
27
มิถุนายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
9
วันอังคาร
ที่
25
กรกฎาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
10
วันอังคาร
ที่
29
สิงหาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
11
วันอังคาร
ที่
26
กันยายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
12
วันอังคาร
ที่
24
ตุลาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
13
วันอังคาร
ที่
28
พฤศจิกายน
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3
14
วันอังคาร
ที่
26
ธันวาคม
2560
09.30
น.
ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น 3