นายสุชาติ เจริญศรี

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด ชุดที่ 41
Written by Super User
Category:

วิธีการคำนวณยอดเงินกู้รับสุทธิที่ สอ.ชป.โอนให้กับสมาชิก

 
   

จำนวนเงินที่ขอกู้

 
xxxxxxxx
 
หัก
  หนี้คงเหลือ
xxxxx
   
หัก
  ดอกเบี้ยล่วงหน้า
xxxxx
   
หัก
  ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
xxxxx
xxxxxxx
 
   
จำนวนเงินสุทธิที่จะได้รับโอนจาก สอ.ชป. =
xxxxxxx
 

 

Written by Super User
Category:

คำสั่งสหกรณ์

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2557
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการและจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
คำสั่ง สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด เรื่ีอง แต่ตั่งคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่ม (เพิ่มเติม)
คำสั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
คำสั่ง แต่งตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
คำสั่ง แต่งตั้ง ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
   

 

 ข้อบังคับสหกรณ์ 

 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด พ.ศ.2557